czcionka:
A A A
kontrast:
A A

Logopedia

Terapia logopedyczna jest nastawiona na usprawnianie mowy oraz komunikacji. Logopeda zwraca uwagę na rozwój ruchowy dziecka i jego zachowanie, koncentrację i uwagę. Oceniana jest budowa i sprawność narządów artykulacyjnych, sposób oddychania oraz pobierania pokarmu, gdyż są to funkcje niezbędne do prawidłowej realizacji głosek. Obserwowane jest spontaniczne zachowanie komunikacyjne dziecka oraz odpowiedź dziecka na kontakt. Sprawdzany jest słuch dziecka.

Program zajęć jest ustalany po obserwacji dziecka oraz wywiadzie z rodzicami. W zależności od problemu wymagana jest dokumentacja medyczna. Opiekun dziecka jest zobowiązany do współpracy z logopedą, gdyż terapia powinna być systematyczna i spójna.
Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla dzieci z problemami z mową, słuchem, pisaniem, czytaniem czy komunikacją.

W ramach zajęć oraz konsultacji logopedycznych dla dzieci oferujemy:

 • U maluszków kontrolujemy funkcje pokarmowe, oddechowe, słuchowe, wzrokowe, gdyż warunkują one prawidłowy rozwój dziecka, jego mowę i komunikację.
 • Zwracamy uwagę na to, jakie i kiedy pojawiają się dźwięki i różnicujemy je na głużenie i gaworzenie.
 • Ocenimy ssanie oraz inne odruchy.
 • Podpowiadamy jak rozszerzać dietę, sprawdzamy czy dziecko jest na to gotowe, czy ma odpowiednie warunki anatomiczne, żeby przyjmować pokarm, prawidłowo odgryzać, żuć czy połykać.
 • Na wczesnym etapie dostrzegamy brak intencji komunikacyjnej, słaby kontakt wzrokowy, słabą koncentrację i uwagę, zaburzenia słuchowe, problemy z pamięcią wzrokową, słuchową, zaburzenia w przetwarzaniu słuchowym.
 • Zwracamy uwagę na zaburzenia integracji sensorycznej.
 • Patrzymy całościowo na rozwój dziecka i na tym tle oceniamy mowę i komunikację.
 • Wiemy dokładnie jak policzyć słowa i co potraktować jako zdanie u dwulatka.
 • Wykorzystujemy elementy zabawy do stymulacji mowy i zachowań społecznych.
 • Wyjaśniamy czy seplenienie jest jeszcze normą czy wymaga terapii logopedycznej.
 • Mamy różne pomysły jak wywołać trudne głoski a potem je utrwalić.
 • Wiemy, że komunikować się można nie tylko słowami - pracujemy korzystając z metod komunikacji alternatywnej.
 • Oceniamy funkcjonalność mowy.
 • Analizując mowę i komunikację często możemy dostrzec głębsze potrzeby dziecka i odpowiednio się do nich odnieść.

Rozwój ruchowy, rozwój mowy, rozwój poznawczy

Warunkiem prawidłowego rozwoju komunikacji niewerbalnej, mowy i nabywania kompetencji językowych jest prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka. Kolejne etapy rozwoju mowy są zależne od prawidłowego przebiegu rozwoju ruchowego  dziecka. Jeżeli zaobserwujemy opóźnienie etapów funkcji motorycznych, możemy spodziewać się również nieprawidłowości w przebiegu rozwoju psychicznego oraz wystąpienia zaburzeń mowy i komunikacji. Obserwując dziecko z opóźnieniem poznawczym często dostrzeżemy u niego problemy motoryczne oraz problemy w rozwoju mowy.

Wczesna interwencja logopedyczna

Istotna jest ocena dziecka na wczesnych etapach rozwoju, gdzie oceniane są  odruchy, reakcje na widok twarzy, reakcje wzrokowe, słuchowe, pierwsze dźwięki, gdyż są one niezbędne do dialogu. Brak wokalizacji - głużenia, niepojawiające się o czasie gaworzenie lub opóźnienie tych etapów jest sygnałem niepokojącym, który należy skonsultować. Warto u maluszka ocenić warunki anatomiczne twarzy, gdzie zwracamy uwagę na napięcie mięśniowe, symetrię twarzy, mimikę oraz wnętrze jamy ustnej, budowę języka, wędzidełek, budowę podniebienia twardego oraz miękkiego, ułożenie łuków zębowych. Na tym etapie zwracamy uwagę na tor oddechowy, prawidłową pozycję spoczynkową języka. Logopeda wspomaga karmienie dziecka od początkowych etapów a także towarzyszy podczas rozszerzania diety.

Ocena logopedyczna

Na kolejnych etapach rozwoju dziecka oceniamy intencję komunikacyjną, kontakt wzrokowy, koncentrację i uwagę, słuch, pamięć wzrokową, słuchową, rozwój mowy oraz zachowania społeczne. Badamy sprawność narządów artykulacyjnych. Kontrolujemy prawidłowe żucie, połykanie.

Terapia logopedyczna

Po ocenie dziecka dobieramy formę terapii, żeby stymulować je w zależności od jego potrzeb i możliwości. Wywołujemy pierwsze dźwięki, gesty, które potem przeradzają się w komunikację. Pracujemy nad sprawnością narządów artykulacyjnych oraz realizacją głosek. Powtarzamy pierwsze słowa, utrwalamy, budujemy zdanie aż do tworzenia dłuższej wypowiedzi.  Pomagamy też dobrać formę komunikacji wspomagającej czy zastępczej - AAC jeżeli jest taka potrzeba i przy jej użyciu rozwijamy kompetencje komunikacyjne i językowe dziecka. Działamy zgodnie z etapami rozwoju dziecka.

Oddziaływanie wieloprofilowe

Po przeprowadzonym wywiadzie, obserwacji w razie potrzeby zalecamy dodatkowe konsultacje ze specjalistami. W trakcie terapii logopedycznej konieczna jest systematyczna praca, oddziaływanie terapeutyczne, kontynuacja w środowisku domowym a dość często niezbędna jest konsultacja lub współpraca w zespole terapeutycznym a nawet pod nadzorem lekarza specjalisty.

Pozostałe usługi